IKC De Takkenbosse

Informatie

Op deze pagina vindt u alle informatie over IKC De Takkenbosse.

Sociale veiligheid

Wij beschikken op onze school over een beleidsplan Veiligheid. In dit plan staat beschreven hoe we omgaan met onze die regels:

 • We behandelen elkaar zoals we zelf behandeld willen worden
 • We komen afspraken na
 • We zorgen goed voor de spullen van anderen en van onszelf

Met dit “pakketje” zorgen we er voor dat kinderen zelf nadenken over hun gedrag. Wij willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot mensen die zelf aan de hand van normen en waarden verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag.

In het document staat beschreven hoe we omgaan met gedragsregels, met pesten en alles wat te maken heeft met het gevoel van veiligheid van alle deelnemers binnen de school.

Schoolgids

IKC de Takkenbosse, hier groeien we met elkaar! Natuurlijk in de eerste plaats voor de kinderen. Zij moeten hun talenten kunnen ontplooien in een veilige omgeving. We observeren de kinderen goed en sluiten zoveel als mogelijk is aan bij hun onderwijsbehoeften: elk kind verdient succeservaringen. Voor ouders is het belangrijk dat de school een goed gevoel overbrengt. Uw kinderen zijn vele uren per dag aan onze zorgen toevertrouwd. Onze school staat open voor ouders, voor een gesprek, maar ook om samen dingen te organiseren waarvoor wij uw hulp nodig hebben. Daarnaast moet de school ook een fijne werkplek zijn voor het team. Als collega’s het fijn hebben, brengen zij dit enthousiasme ook over op de kinderen. Het team zorgt met elkaar voor het afleveren van kinderen die zich optimaal hebben ontwikkeld, zowel in het leren als sociaal-emotioneel. En dat betekent dat we geen eilandjes zijn, in onze lokalen met onze eigen groepen. Elk teamlid heeft een verantwoordelijkheid naar alle leerlingen, we werken met zijn allen aan hetzelfde doel. Samen weten en kunnen we meer.

De schoolgids wordt jaarlijks met zorg samengesteld. Na instemming van de medezeggenschapsraad van onze school wordt de inhoud vastgesteld door het bestuur. De gids is voor nieuwe ouders, maar ook een bron van informatie voor ouders van kinderen die al bij ons op school zitten.

In dit document leest u een heleboel over de Takkenbosse. Over onze manier van lesgeven, hoe wij differentiëren en co-teachers inzetten voor extra ondersteuning in de groepen, Engelse les vanaf groep 1 en nog veel meer belangrijke informatie. Maar ook het toelatingsbeleid van onze school. Nog belangrijker is datgene wat u tussen de regels door kunt lezen: een plaats waar we groeien met elkaar, met hart voor uw kinderen!

Veel leesplezier en u bent altijd welkom voor een rondleiding; bij vragen of het maken van een afspraak graag bellen.

Download de schoolgids 2024/2025

Download de bestuursgids 2024/2025

Download het toelatingsbeleid

Ons team

 

Groep 1/2a
Sharon van der Ree –  Dam | s.dam@dehoekscheschool.nl
Agnes den Boer – de Geus | a.denboer@dehoekscheschool.nl

Groep 1/2b
Vera Jajcevic – Timmerman | v.jajcevic@dehoekscheschool.nl
Maggie Makkenze | m.makkenze@dehoekscheschool.nl

Groep 1/2c
Désiree Schalkoord | d.schalkoord@dehoekscheschool.nl
Fleur Verschuren | f.verschuren@dehoekscheschool.nl

Ondersteuning groep 1-2
Djenna Eliasberg | d.eliasberg@dehoekscheschool.nl

Groep 3
Sabrina Ligthart | s.ligthart@dehoekscheschool.nl
Anne Lagerwerf | a.lagerwerf@dehoekscheschool.nl

Groep 4
Miranda van der Beek – Mann | m.mann@dehoekscheschool.nl
Rianne Visser – Quist | r.visser@dehoekscheschool.nl

Groep 5
Famke Groenendijk – van Zuuren | f.vanzuuren@dehoekscheschool.nl
Jan Jonker | j.jonker@dehoekscheschool.nl

Groep 6
Martijn Groeneveld | m.groeneveld@dehoekscheschool.nl
René Majoor | r.majoor@dehoekscheschool.nl

Groep 7
Ada van der Ree | a.vanderree@dehoekscheschool.nl
Ayla van der Wulp | a.vanderwulp@dehoekscheschool.nl

Groep 8
Tamara Kik | t.kik@dehoekscheschool.nl
Vincent Rooimans | v.rooimans@dehoekscheschool.nl

Torenklas groep 5 t/m 8
Shirley Bender – Schermer | sh.bender@dehoekscheschool.nl

Bovenbouwcoördinator
Martijn Groeneveld | m.groeneveld@dehoekscheschool.nl

Ondersteuning groep 3 t/m 8
Anneke Verhage | a.verhagen@dehoekscheschool.nl
Maggie Makkenze | m.makkenze@dehoekscheschool.nl
Martijn Groeneveld | m.groeneveld@dehoekscheschool.nl
Shirley Bender – Schermer | sh.bender@dehoekscheschool.nl

Kwaliteitscoördinator groep 1 t/m 4
Sabrina Ligthart | s.ligthart@dehoekscheschool.nl

Kwaliteitscoördinator groep 5 t/m 8
Shirley Bender – Schermer | sh.bender@dehoekscheschool.nl

Taal-/leescoördinator
Rianne Visser – Quist | r.visser@dehoekscheschool.nl

Rekencoördinator
Tamara Kik | t.kik@dehoekscheschool.nl

ICT-coördinator
Tamara Kik | t.kik@dehoekscheschool.nl

Directeur
Anita Tuls – van der Kooi | a.vanderkooi@dehoekscheschool.nl

 

Identiteit & levensbeschouwing

Ieder kind is welkom
Op de openbare school spelen levensovertuiging, etniciteit of seksuele geaardheid geen rol bij toelating.

Wederzijds respect
Op de openbare school is er respect voor ieders mening en wordt de diversiteit aan opvattingen aangegrepen om van elkaar te leren.

Waarden en normen
Op de openbare school worden de normen en waarden van de Nederlandse samenleving gerespecteerd. Deze verworvenheden geven ruimte voor opvattingen van minderheden.

School en de samenleving
De openbare school heeft een open karakter. Zij betrekt de omgeving actief bij haar activiteiten en neemt op haar beurt actief deel aan de omgeving.

Levensbeschouwing en godsdienst
De openbare school biedt ruimte voor levensbeschouwing en godsdienst, omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn aan de samenleving

Op onze school wordt in de groepen 4 t/m 7 vormingsonderwijs gegeven in de vorm van een carrousel. Dit is een pilot en betekent dat er aandacht is voor humanistische vorming, islamitische vorming en protestants onderwijs. Wij informeren kinderen, maar dragen zelf geen levensovertuiging uit.

Dyslexie

Voor sommige kinderen is het lastig om te leren lezen. Aanleg kan hierbij een rol spelen. Als een kind hardnekkige leesproblemen heeft kan het zijn dat er sprake is van dyslexie.

Op de Takkenbosse begint het aanvankelijk leesonderwijs niet in groep 3, maar in groep 2. Vanaf februari gaan de kinderen uit groep 2 1x per week naar de juf van groep 3 om het leesonderwijs te beginnen. Dit gebeurt spelenderwijs maar wel met de methode Veilig Leren Lezen die in groep 3 gebruikt wordt. Deze leesles duurt ongeveer een uur. Gekoppeld daaraan bereidt de juf het schrijfonderwijs voor.

Wij stellen ons als doel om eind groep 3 de leerlingen leesvaardig te hebben. In groep 4 is er nog steeds intensief leesonderwijs. Verder wordt in de school elke dag leesonderwijs gegeven. Wij hebben hiervoor gekozen omdat we hebben ervaren dat het leestempo en de leesnauwkeurigheid minder kan worden als leesonderwijs niet meer dagelijks gegeven wordt.

Wat als het niet gaat zoals we eigenlijk willen? Op schoolniveau is in het zorgplan beschreven hoe onze werkwijze is als er een vermoeden is van dyslexie. Vanaf groep 3 worden de DMT (drieminutentoets) en het Avi lezen getest; dit gebeurt structureel 2x per jaar bij alle kinderen. Hiermee testen we lezen op zowel woord- als zinsniveau en wordt er gekeken naar nauwkeurigheid en leestempo. Als hieruit indicaties komen, dan gaan we met ouders in overleg om te kijken wat de beste stappen zijn. Wij worden hierin begeleid door een externe deskundige en kunnen doorverwijzen naar een speciaal bureau om dyslexie vast te stellen.

Natuurlijk is het beter om leesproblemen te voorkomen. Er zijn een aantal factoren die we al heel vroeg kunnen opsporen. Zo is dyslexie erfelijk en vragen wij ouders bij inschrijving van een kind of er dyslexie voorkomt in de familie. Als dat zo is dan houden we hier rekening mee en kunnen we vanaf groep 2 het kind preventief extra leesondersteuning bieden. Dat doen we door het leesprogramma Bouw! in te zetten. Wij werken nu al een aantal jaren met Bouw! en de resultaten zijn heel goed.

Activiteiten

School is om te leren, dat is onze “core business”. Lezen, rekenen, schrijven, zaakvakken, alles is in het rooster vastgelegd. Daarnaast nemen wij ruimte om activiteiten te organiseren, waarvan kinderen wel heel veel leren, maar die niet in een schoolvak onder te brengen zijn.

Cultuur
Wij doen mee met Kunstmenu. Elke groep krijgt les over een uiting van cultuur. Dat kan een voorstelling zijn, een expositie op school en nog veel meer. Het programma draait een aantal jaren, zodat alle groepen kennis maken met een onderdeel van elke cultuuruiting.

Natuur
Natuur is een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving. Binnen de Hoeksche Waard zijn een aantal organisaties actief om, naast de gewone natuurlessen in de school, excursies voor ons te organiseren. We noemen hier het Hoeksche Waard Landschap, maar dat is er maar eentje….

Schoolreizen
Kinderen van de Takkenbosse gaan 7 keer op schoolreis (1 en 2 niet te ver weg) en in groep 8 op kamp. Heerlijk een dagje of een paar dagen er op uit.

Sportdag
Elk jaar is er in combinatie met de Koningsspelen een sportdag.

Vieringen
Elk jaar brengt Sinterklaas een bezoek aan onze school. In de groepen 1 tot en met 4 komt hij uitgebreid in de klas. In de groepen 5 tot en met 8 worden suprises voor elkaar gemaakt.
In de aanloop naar de kerstperiode wordt er een schoolbrede kerstcrea georganiseerd waarbij we met ouders, kinderen en het team er een bijzondere ochtend van maken.
Kerst vieren we in de groep met een maaltijd en verschillende groepsactiviteiten.
Elke vier jaar is er een Takkenmarkt, waarbij de hele school in het teken van een thema staat.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk orgaan. De raad adviseert de directie over het schoolbeleid. Vergaderingen van de medezeggenschapsraad staan op de agenda en zijn openbaar. Kom eens meeluisteren waar het allemaal over gaat, u bent van harte welkom!

De leden van de raad zijn:

 • Jaco Bervoets (voorzitter)
 • Josephiene Andriessen (secretaris)
 • Carina Minnemann – Mijnen (lid)
 • Dyanne den Boestert (lid)
 • Jan Jonker (lid namens het personeel)
 • Rianne Visser – Quist (lid namens het personeel)
 • Shirley Bender – Schermer (lid namens het personeel)

Het emailadres van de Medezeggenschapsraad is: mr.detakkenbosse@dehoekscheschool.nl

Activiteitenraad

De activiteitenraad is een groep ouders die het team ondersteunt bij allerlei activiteiten binnen de school. Het gaat dan om vieringen (sint en kerst), buitenschoolse activiteiten (avondvierdaagse) en nog veel meer! De activiteitenraad bestaat op dit moment uit de volgende leden:

 • Rachel Vrooman (voorzitter)
 • Monique van der Torre (secretaris)
 • Wendy Silvius (penningmeester)
 • Cindy Huisman
 • Josee Huisman

Het emailadres van de Activiteitenraad is: ar.detakkenbosse@dehoekscheschool.nl

Passend onderwijs

Passend onderwijs is een veelgehoorde term in het huidige onderwijsland. We willen natuurlijk alle kinderen onderwijs bieden wat bij hen past, maar wat zijn nou eigenlijk de mogelijkheden, wat kunnen ouders en verzorgers van ons verwachten?

Er wordt ondersteuning geboden in twee “lagen”: school en binnen een samenwerkingsverband. Op schoolniveau is in een Schoolondersteuningsprofiel beschreven wat we zelf kunnen bieden. Als een school zelf niet de nodige ondersteuning kan bieden, kan hulp worden ingeroepen bij het samenwerkingsverband.

Hoe dat dan precies werkt kunt u vinden in de documenten die u hier kunt downloaden.

Nog meer informatie vindt u op de website van het Samenwerkingsverband.

Jaarverslag

Elk jaar krijgen ouders een jaarverslag van het schooljaar. Hieronder het laatste document.

Jeugdteam Hoeksche Waard

Wat is ‘normaal’ gedrag voor een kind?
Hoe kan ik mijn kind helpen met faalangst?
Help! Een puber in huis! Wat nu?
Hoe stel ik duidelijke grenzen, als mijn kind niet luistert?
Scheiden, hoe kan ik mijn kind hierin begeleiden?

Voor opvoed- en opgroeivragen over uw kind van 0 t/m 18 jaar kunt u als ouder/opvoeder terecht bij de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige of het consultatiebureau. Als er meer vragen zijn of zorg nodig lijkt, kunnen zij de schakel zijn richting het Jeugdteam Hoeksche Waard voor verdere hulp. U kunt uiteraard ook zelf contact opnemen met het jeugdteam voor vragen of hulp.

Jeugdteam Hoeksche Waard

Het jeugdteam bestaat uit medewerkers met verschillende deskundigheid, op een breed terrein van welzijn en zorg voor kinderen en gezinnen. Vanuit het jeugdteam krijgt u één vast aanspreekpunt, die samen met u uw vragen in kaart brengt, passende hulp biedt en/ of op zoek gaat naar gespecialiseerde hulp. Hierbij wordt altijd gewerkt vanuit de eigen kracht van het gezin en de ondersteuning die de directe omgeving daarbij kan bieden (zoals familie, vrienden, school, huisarts etc.). Het jeugdteam werkt laagdrempelig en biedt zorg dichtbij.

Meer informatie

Op de website www.jeugdteamHW.nl vindt u meer informatie over het Jeugdteam Hoeksche Waard, zoals contactgegevens en aanmeldformulieren. U kunt het jeugdteam maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch bereiken op nummer 088-1239925 of per mail naar info@jeugdteamHW.nl.

Schoolmaatschappelijk werk

Wij maken op onze school gebruik van schoolmaatschappelijk werk van Kwadraad. Zij zijn voor ons de schakel in het netwerk van de jeugdhulpverlening. Marijke Kienhuis, onze schoolmaatschappelijk werker, is als volgt te bereiken: m.kienhuis@kwadraad.nl of 06 40 23 03 82.

Hoeksche Waard Actief

Wij verbinden vraag en aanbod op het gebied van sport, cultuur & jeugd

Vraagt u zich weleens af waar de activiteiten van Brede School Cromstrijen gebleven zijn? Sinds september 2017 hebben wij onze naam veranderd in Hoeksche Waard Actief. Hopelijk heeft u ons voorbij zien komen, maar wellicht had u de link met de Brede School nog niet gelegd. De activiteiten die wij organiseren zijn echter niet verdwenen, het worden er juist steeds meer. Wij verzamelen al het activiteitenaanbod op onze website www.hoekschewaardactief.nl, waar u voor uw kind een account kunt aanmaken zodat het zich kan inschrijven en deelnemen aan de activiteiten. Samen met de scholen, sportverenigingen, BSO’s, cultuuraanbieders, supermarkten en nog veel meer partners proberen wij de kinderen in de Hoeksche Waard zoveel mogelijk in aanraking te laten komen met het aanbod in een heel breed spectrum. Hiermee hopen we o.a. de leer- en leefomgeving van de kinderen een boost te geven op het gebied van interesses en hobby’s.

Benieuwd wat de Hoeksche Waard allemaal te bieden heeft? Neem gerust een kijkje op onze website en mail (kirsten@vrwelzijn.nl) of bel (06-38418420) gerust als u een vraag heeft.