IKC De Takkenbosse

Groepen

De groepen zijn ingedeeld in de midden- en bovenbouw.

Middenbouw

De middenbouw bestaat uit de groepen 3, 4 en 5. Wij streven naar een groepsgrootte van maximaal 30 leerlingen. Natuurlijk beginnen we met leren lezen (op spelende wijze al vanaf half groep 2), schrijven en rekenen. Ons onderwijs is dusdanig ingericht dat alle kinderen hun talenten kunnen benutten. We geven klassikaal les maar binnen de eigen groep wordt er veel gedifferentieerd. We passen het EDI-model (expliciete directe instructiemodel) toe bij de basisvakken. Deze aanpak leert de kinderen stapsgewijs en actief de leerstof eigen te maken. De betrokkenheid wordt vergroot door de actieve houding van de leerlingen. Hierdoor doen alle leerlingen succeservaringen op. Per vakgebied wordt bekeken welke hulp of uitdaging een leerling nodig heeft. Soms is het nodig om nog extra aanpassingen te maken omdat ieder kind nu eenmaal anders is. De leerkracht wordt hierbij enkele dagdelen ondersteund door een co-teacher (een extra leerkracht) en/of een onderwijsassistent. Op deze manier kunnen we zoveel mogelijk aan de uiteenlopende onderwijsbehoeften in een groep tegemoet komen. De leerkrachten werken op een manier zodat alle kinderen worden uitgedaagd om eruit te halen wat erin zit. In onze school vinden we samenwerken en zelfstandigheid erg belangrijk. We oefenen veel en laten kinderen zelf verantwoordelijkheden nemen, onder begeleiding van hun eigen meester of juf.

We gebruiken in de middenbouw ook chromebooks maar alleen wanneer dit een meerwaarde heeft voor ons onderwijs. Schrijven (o.a. bij dictee) en opdrachten verwerken op papier blijkt ook heel hard nodig op deze leeftijd om zo het proces van bijvoorbeeld het uitrekenen van een som goed onder de knie te krijgen. Bij de zaakvakken zoals aardrijkskunde of geschiedenis is het juist waardevol om digitaal lesmateriaal in te zetten.

Bovenbouw

De bovenbouw bestaat uit de groepen 6, 7 en 8. We passen het EDI-model (expliciete directe instructiemodel) toe bij de basisvakken. Verworven vaardigheden worden uitgebouwd en verankerd. Ook in deze groepen is er extra ondersteuning van een co-teacher en/of een onderwijsassistent voor 1 of 2 dagdelen per week. Nog meer samenwerken, nog meer zelfstandigheid, leren plannen (o.a. je huiswerk) en aan de hand van je eigen leerdoelen word je je bewust van je eigen kwaliteiten maar ook wat je nog kunt leren.

De leerkracht is de sturende kracht in het geheel. We breiden in de bovenbouw het gebruik van digitale geletterdheid (praktische ICT-vaardigheden, mediawijsheid, digitale informatievaardigheden en computational thinking) uit en de inzet van chromebooks; alles wat in deze complexe wereld nodig is om de wereld om je heen te begrijpen en voorbereid te zijn op de toekomst.

Begin groep 8 hebben alle leerlingen, samen met hun ouders, een startgesprek. Hier worden doelen gesteld voor groep 8. Dit leerjaar wordt gebruikt om alles nog een keer goed te herhalen en om de kinderen goed voor te bereiden op het vervolgonderwijs.
Na 8 jaar ben je er ook weer aan toe om je onderwijscarrière te vervolgen met de juiste bagage in je ‘rugzak’.